Auteursarchief: Laura van Staaveren

Column – Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Volgens de rampenpsychologie verloopt een crisis in drie fases: de honeymoonfase, de desillusiefase, en de re-integratiefase. Vorig jaar om deze tijd, kort na het uitbreken van de coronapandemie, zaten we met zijn allen duidelijk in de honeymoonfase. We applaudisseerden voor de zorgmedewerkers en overal ontstonden spontane acties om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo bezorgden we in Lekkum en Snakkerbuorren namens dorpsbelang, het dorpshuis en de kerk huis aan huis een bloemetje. Maar al gauw raakten we de beperkingen beu en kwam de desillusie. Zorgmedewerkers kregen te maken met boze en agressieve familieleden van coronapatiënten. Bij de verkiezingen in maart bleek het ongenoegen over de coronamaatrgelen in staat de kort daarvoor nog dood gewaande beweging van Baudet uit de as te laten herrijzen en te belonen met maar liefst acht kamerzetels. Maar ook wie geen Forum stemde wil inmiddels toch vooral maar één ding: terug naar hoe het was voor de pandemie.
De moeilijkste fase, die van de re-integratie, lijken we over te slaan. Het hoort bij een crisis dat het daarna nooit meer hetzelfde wordt als daarvoor. Je kan dat negeren door weer gewoon verder te gaan alsof er niets gebeurd is, maar vroeg of laat word je dan door de harde feiten ingehaald en moet je alsnog aan de bak. De coronacrisis confronteert ons met het feit dat we maar zeer ten dele de regie over ons leven hebben en dat we niet boven de natuur staan, maar slechts een klein schakeltje zijn in het grote geheel van de natuur. Dat zijn lastige dingen om in ons denken en handelen te integreren. Geen wonder dus dat we dat liever overslaan en vanuit de desillusie linia recta terug willen naar het oude normaal.

In het rijtje van de drie christelijke feestdagen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren is Hemelvaart het moment van de desillusie en Pinksteren het moment van de re – integratie. Pasen zou je de honeymoonfase kunnen noemen. Na de bittere teleurstelling over de gerechtelijke moord op Jezus, brak bij de leerlingen het besef door dat daarmee het perspectief van een gemeenschap waarin voor ieder een plek is en waarin we elkaar vasthouden, met alle moeite die daarbij hoort, niet weg was. Zo hervonden ze om te beginnen elkaar en ervoeren daarin tegelijk een haast lijfelijke aanwezigheid van hun Meester. Met alle vreugde van dien. In de christelijke Paasliederen zijn de halleluja’ s dan ook niet van de lucht. In het Nieuwe Testament loopt die vreugde uit op de vraag van de leerlingen: of het misschien toch nog niet allemaal goed gaat komen en de verhoopte verlossing van het Romeinse juk niet alsnog werkelijkheid wordt. ‘Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? ’ lezen we in Handelingen 1. Het antwoord is een botte afwijzing : Dat gaat jullie niks aan. Gaan jullie terug naar je plek en wacht af wat er op jullie af zal komen. Vervolgens verdwijnt Jezus voorgoed uit het zicht. Hij wordt opgenomen in de hemel, zegt het verhaal. De leerlingen blijven gedesillusioneerd achter. Het wordt nooit meer zoals het was. Zelfs hun hoop – de bevrijding van de Romeinen – zal niet uitkomen. De leegte wordt in al zijn kracht voelbaar.

Tien dagen later wordt het dan Pinksteren, feest van vuur en wind, van inspiratie en nieuwe kracht. De kracht van Jezus wordt nogmaals voelbaar, maar dan als inspiratie. Van een Verlosser die al onze problemen in één keer oplost is hij veranderd in een ongrijpbare, maar besmettelijke emotie die mensen inspireert om met al hun verloren illusies het leven en elkaar toch weer te omhelzen in de verwachting zo nieuwe wegen te vinden. Het verhaal van God en de mensen blijkt zo uiteindelijk een verhaal met een open einde. Of we die nieuwe wegen vinden zullen? – de tijd zal het leren. Gek genoeg blijken er steeds weer mensen die het daar desondanks op blijven houden en van daaruit het leven open en creatief tegemoet treden.

Ds. Adri Terlouw reageren op deze column?; terlouwadri@gmail.com

Ds. Gerben Hoogterp nieuwe predikant Lekkum

Op de gemeentevergadering van 2 mei jl. hebben we als gemeente unaniem besloten een beroep uit te brengen op ds. Gerben Hoogterp, thans als parttime predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Muiden. Daarnaast is hij, ook parttime, geestelijk verzorger in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Dat blijft hij als hij vanaf september de nieuwe predikant van Lekkum wordt. Gerben Hoogterp is 61 jaar, en is geboren in Leeuwarden. Hij was voor zijn functies in Heerenveen en Muiden o.a. stadspredikant in Antwerpen, predikant in streekgemeente ‘Het land van Maas en Waal’ en ziekenhuispredikant in ‘De Sionsberg’ in Dokkum. Van 2004 – 2016 was hij voor PAL Groen Links gemeenteraadslid in Leeuwarden.

We zijn als kerkenraad blij iemand gevonden te hebben om Hinke en Adri op te volgen en die zo’n brede werkervaring meebrengt. We hebben er alle vertrouwen in dat hij met vrucht zijn werk zal kunnen doen, niet alleen binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook binnen de dorpsgemeenschap. Zijn vrouw en hij gaan in Leeuwarden wonen. Op 5 september zal hij worden bevestigd als onze nieuwe predikant.

Kerstviering Lekkum 2020

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Lekkum,

Nu zowel het interkerkelijk overlegorgaan kerken en overheid als ook het bestuur van de classis Friesland van de PKN ons met klem hebben geadviseerd alleen nog onlinevieringen te houden, hebben we als kerkenraad besloten zolang de huidige lockdown duurt geen diensten te houden in onze kerk. Dat betekent dat er volgende week geen kerstmiddag voor ouderen is. Ook met kerst zal er geen dienst zijn. Natuurlijk hadden wij het graag anders gezien, maar het is van belang dat ook wij als kerk onze bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal contacten tussen mensen.
Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om via de media toch een viering mee te maken.

Zo zendt Omrop Fryslân elke zondagmorgen om 10.00 uur een dienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker. Op kerstavond 24 december zendt lokale omroep Leeuwarden (LEO) via haar tv-kanaal om 21.00 uur een dienst uit vanuit de Grote Kerk in Leeuwarden en op 25 december is om 16.15 op NPO2 een kerstviering vanuit de kerk van Jorwerd te zien.

De kerstdagen zullen voor iedereen stiller verlopen dan anders. Natuurlijk is dat pijnlijk. Maar er zit ook een andere kant aan. We doen het allemaal uit zorg voor elkaar. En al even hoopvol is het dat mensen tal van andere manieren weten te bedenken om uiting te geven aan hun verbondenheid met elkaar. Zo zijn er toch tal van lichtpuntjes. Of we het nu voor elkaar proberen te zijn, of dat het zo maar op ons pad komt. Zoals in dit gedicht van M. Vasalis:

Nu word ik weer betoverd,
door ’t allerluchtigste, waar niets van overblijft.
Nu lijkt het weer of dat het enig levende is
en al ’t eenvoudige en harde, alleen décor,
een bodem waar het leven boven drijft.
Een gouden haar,
haperend op een donkerblauwe mouw,
een hiëroglief.
Sporen van vogelpootjes in de sneeuw,
een ondertoon van lachen in een stem.
Vreemd, dat het leven zo terug gaat komen,
achterstevoren,
in schaduwen, echo’s, lichte sporen.


Verder is het aan ieder van ons om elkaar te laten merken dat we juist in deze omstandigheden met elkaar verbonden zijn. We hebben er als kerkenraad alle vertrouwen in dat ieder daaraan het hare of zijne zal bijdragen.

Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, van harte goede dagen.

Ds. Hinke en ds. Adri

We hopen dat we op 24 januari voor het eerst weer een dienst kunnen houden.

Wie wordt onze nieuwe dominee?

De predikantsplaats in onze gemeente, 0,3 fte, wordt binnenkort vacant. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe dominee. Hiervoor hebben wij een profielschets opgesteld die u hier vindt. Meer informatie over onze gemeente vindt u in de profielschets van onze gemeente, een filmpje en ons beleidsplan. Uw sollicitatie kunt u tot 9 december richten aan de secretaris van de beroepingscommissie: mw. Alie Buikema e-mail: aliebuikema52@gmail.com. En ook als u vragen heeft over deze vacature kunt u deze aan haar stellen.

Zondag 1 november 20.00 uur – Avond voor alle zielen

Zondagavond 1 november 20.00 uur is bij ons in de kerk de viering van de Avond voor alle Zielen. We herdenken dan met de nabestaanden degenen die in het afgelopen jaar in onze dorpen gestorven zijn; daarnaast hen die tot een veel bredere kring behoorden en met wie iemand van ons zich persoonlijk verbonden voelde en die ons kortere of langere tijd geleden ontvallen is. Uit de kring van nabestaanden van de dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden komen 9 mensen. Dat betekent dat er – ondanks het beperkt aantal mensen dat we kunnen ontvangen in coronatijd (30) – ook voor jullie nog ruim plek is. Om zelf iemand te gedenken of om met je aanwezigheid anderen te steunen. Van harte welkom dus.

Zondag 23 augustus weer kerkdienst

De scholen zijn weer begonnen en ook voor onze kerkelijke gemeente is de zomerstop voorbij. Komende zondag is er weer dienst.

Coronamaatregelen
We kunnen onze dienst verantwoord houden, mits we ons aan de 1,5 meter houden. We hebben nagegaan of het mogelijk is om gezamenlijk te kunnen zingen en dit blijkt beperkt mogelijk te zijn, als we niet meer dan 10 minuten per dienst samen zingen. We vinden het fijn dat we in beperkte mate weer kunnen gaan zingen.

Verder is het van belang dat we ons aan het protocol houden:
1. Bij klachten thuis blijven
2. Handen ontsmetten bij binnenkomst
3. Aanwijzingen van de kerkenraadsleden volgen die je naar je plek begeleiden.

Van harte welkom
De twee diensten voor de zomer waren goed bezocht en we waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Fijn dat we wat toen is ingezet kunnen voortzetten.

De dienst begint om 11.00 uur; ds. Adri Terlouw is voorganger en Liuwe van der Meer bespeelt het orgel.

Startzondag
Onze startzondag is op 6 september. We hopen op goed weer, want dan kunnen we die houden op de dorpstuin van Snakkerburen. Thema is ‘Een zomer anders dan anders’.

Graag tot zondag.

Gemeenteberaad

Gedurende de afgelopen zijn we als kerkenraad zo goed en zo kwaad als dat ging doorgegaan met ons werk: Zo is het beleidsplan voor de komende jaren klaar en hebben we een profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant opgesteld. Ook ligt er inmiddels een voorstel voor de samenstelling van een beroepingscommissie. We leggen u dat allemaal graag voor in een gemeenteberaad.

Eerder was sprake van een gemeenteberaad komende zondag 14 juni, na de kerkdienst. De coronamaatregelen maken het op dit moment nog niet goed mogelijk een uitgebreid  gemeenteberaad te houden. Zo mogen we geen lunch serveren en moet het gebruik van het toilet tot een minimum worden beperkt. Vandaar dat we besloten hebben het beraad in twee fasen te splitsen : een digitaal gedeelte en een live gedeelte. Maandag 15 juni versturen we het beleidsplan, de profielschets van de gemeente en de profielschets waar de straks te beroepen predikant aan moet voldoen. U kunt daar dan tot woensdag 24 juni via de mail op reageren en vragen bij stellen. Eventuele vragen en opmerkingen worden dan op zondag 28 juni na de dienst in een kort live beraad besproken.

Ook kan dan een beroepingscommissie worden samengesteld die dan na de zomervakantie aan de slag kan.

Zondag 14 juni weer dienst

Ons coronaprotocol is klaar en we hebben de kerk zo ingericht dat de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.

Er is nu plaats voor 25 personen. Dat is voor onze gemeente ruim voldoende. Zondag 14 juni is er daarom weer voor het eerst dienst.

Samenzang is nog niet mogelijk, solozang wel. Zangers van dienst zijn Ria Kamminga en Alie Buikema. Muziek is er ook. Anke Stavenga bespeelt de piano. Voorganger is ds. Adri Terlouw. De volgende dienst is op 28 juni. Bij goed weer is die buiten bij de Miedumer Toer. Of dat kan, staat vanaf  donderdag 25 juni op deze site.

Video – ontmoetingen

Nu we naast kerkdiensten ook geen andere bijeenkomsten zoals groot – huisbezoeken organiseren. Wij bieden u daarom aan mee te doen aan een video – bijeenkomst, als het ware een groot – huisbezoek online. We kunnen dan met elkaar uitwisselen hoe we de afgelopen tijd beleefd hebben en hoe we aankijken tegen de periode met versoepelingen die voor ons ligt en tegen de risico’s die dat met zich meebrengt. Per keer kunnen maximaal acht personen deelnemen. Eén van de predikanten heeft de leiding van het gesprek U kunt om te beginnen kiezen uit twee data: donderdagavond 14 mei en dinsdagavond 19 mei. Beide keren om 20.00 uur. Deelnemers ontvangen een kwartier voor aanvang via de mail of via een app een link waarmee ze op hun computer op de bijeenkomst kunnen inloggen. We maken daarbij gebruik van skipe, maar u hoeft dat niet op uw computer te installeren; opgave graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor woensdag 13 mei via terlouwadri@gmail.com