Sint Cecilia muziekmiddag

22 november is de naamdag van de St. Cecilia (3e eeuw), de patroonheilige van de muzikanten, zangers en instrumentmakers én van onze dorpskerk.
Dit jaar pakken wij de gewoonte van voor de coronatijd weer op met een speciale muziekmiddag.
Met medewerking van dorpskoor Hawar, fluitensemble Kwint en vrouwenzangkoor Aeode houden wij een mooie muzikale middag en willen wij de naam van onze dorpskerk eer aan doen.

Tijd: zondag 20 november
Aanvang: 15.30 uur
Plaats: St. Ceciliakerk Lekkum
Toegang en een consumptie gratis
(Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

WOENSDAGAVOND 2 NOVEMBER – ALLE ZIELEN

Op 2 november vieren wij Allerzielen, de dag waarop wij in de eeuwenoude traditie van de
kerk diegenen herdenken die ons in leven en geloven zijn voorgegaan. Daarom gedenken
wij op woensdagavond 2 november in de Ceciliakerk van Lekkum zij die zijn overleden en
met wie we ons nog altijd verbonden weten. Dat betreft degenen die recentelijk in het
afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven. Iedereen die een
dierbare moet missen is deze avond welkom in de kerk om daar bij stil te staan.

Bewuster leven
Stil staan bij de sterfelijkheid van onszelf en onze naaste is een appèl om bewuster te leven.
Het verhoogt onze levenskwaliteit. Wij beseffen de waarde van ons leven en dat van
anderen dan des te meer. Ook versterkt het onze verbondenheid met al de mensen die het
moeilijk hebben: zoals zij die in ongewilde armoede leven, op de vlucht zijn, in oorlog
verkeren of geestelijk of lichamelijk ziek zijn.
Daarom staan wij woensdag 2 november in Lekkum stil op de avond van Allerzielen.
Iedereen is van harte welkom! De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Voorganger is ds. Gerben Hoogterp. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Henk
Zandstra.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is. 

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
(Lied 731, Vergeet niet hoe wij heten)

Lezing en dialoog: Wat hebben de wandelende bomen ons geleerd over de schepping?

Zondag 31 juli is de afsluitende bijeenkomst van de lezingen en dialoogbijeenkomsten in het kader van Arcadia BOSK met Trees van Montfoort.

In het kader van Arcadia BOSK organiseerden de Leeuwarder kerken deze zomer een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit zijn de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de Bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof.

Datum: zondag 31 juli
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Levensboom in Snakkerburen en openluchtdienst 22 mei 2022

Levensboom in Snakkerburen

Snakkerburen is vanouds een groene plek met veel tuinderijen. Bekend is de Doarpstún, die eerder de naam Hof van Eeden had. Deze paradijselijke naam verwijst naar de plek aan de Dokkumer Ee én naar de tuin van Adam en Eva in het Bijbelse scheppingsverhaal.

In het kader het ‘wandelende bos’ van Arcadia Bosk zal een nijsgjirrige fruitboom uit Snakkerburen zaterdag 21 mei naar het Bosk wandelen, samen met kinderen van de prof. Wassenberghskoalle van Lekkum. Met hulp van ’t Stalhûs wordt onze boom naar het plein voor de Bonifatiuskerk in de stad gebracht. Daarna wordt de boom – die vandaag versierd is door kinderen van de prof. Wassenberghskoalle – geheel in stijl in een originele houten bak en met een pompwagen van Arcadia Bosk naar het Bosk gebracht. Wil jij / Wilt u meewandelen of zelfs meeduwen kom dan om 11.00 uur naar de Bonifatiuskerk. We wandelen met de versierde fruitboom onder begeleiding van verkeersregelaars van de gemeente de volgende route: Bonifatiusplein-Voorstreek-Tuinen-Tweebaksmarkt-Blokhuisplein-Beursplein.

Na de ontmoeting met het Bosk zal deze Snakkerbuurster boom voor altijd veranderen in een Levensboom, symbool van de mienskip.

Openluchtdienst op de Doarpstún

Zondag 22 mei a.s. is de dienst niet in de kerk maar op de doarpstún in Snakkerburen.      Het wordt een laagdrempelige dienst voor jong en oud met heel veel muziek. Thema is de Levensboom uit de Bijbelverhalen van Genesis en Openbaring. Ook onze nijsgjirrige fruitboom wordt een Levensboom. Dat past bij het concept van Arcadia Bosk: als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen. Aan het eind van de viering zullen we de boom planten op de tún.

Aan deze viering werken verder mee dorpskoor Hawar en band As Nij. Voorgangers zijn dominee Gerben Hoogterp en dominee Trees van Montfoort (auteur van het boek ‘Groene Theologie’). De Snakkerbuurder doarpsdichter Henk Dillerop draagt een speciaal hiervoor geschreven gedicht voor. De dienst begint om 11.00 uur.

Na de dienst is er koffie/thee/limonade en gelegenheid samen te lunchen (neem hiervoor zelf iets mee).

Dialoogbijeenkomst over voedsel – samen eten, samen delen

Aansluitend aan de dienst is er in het kader van ‘Geloven in Leeuwarden’ om 12.30 uur ook op de tún een dialoogbijeenkomst over voedsel – samen eten, samen delen. Met korte inleidingen van Theo van der Molen, initiatiefnemer van de Doarpstún, Korrie Hoekstra, docent Van Hall Larenstein en coördinator van de minor Feeding our Planet en Trees van Montfoort, schrijver van het boek ‘Groene Theologie’.

Doel is een interessante en open groepsdialoog waarin we samen zoeken naar elementen van een nieuw verhaal over voeding en voedsel.

Pasen in Lekkum

Op deze stralende zondagmorgen komen wij bij elkaar in de Ceciliakerk vol met bloemen.
Het is Pasen en het is na twee jaar weer mogelijk het Paasfeest samen te vieren,
aan één tafel, samen zingen, koffiedrinken en Paasbrood eten.

Goede week in Lekkum

Deze week in de Ceciliakerk een Paascyclus van vier diensten rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Op de foto’s het gelegenheidskoor o.l.v. Foppe Reitsma tijdens de dienst op Goede Vrijdag.

Zondag op Paasmorgen zal het koor weer zingen.
Zaterdagavond is er een Paaswake waarin wij de komst van het licht vieren van de opgestane Christus met de nieuwe Paaskaars en het verhaal van de uitweg uit Egypte dwars door het water van zee.

We zingen dan lied 637:

 

Terugblik inzamelingsactie Oekraïne

Na het bekend worden van de catastrofe in Oekraïne is de kerkenraad begonnen met een inzamelingsactie. Via de sociale media hebben we er bekendheid aan gegeven. In eerste instantie waren we nog wat onzeker of er wel voldoende ingebracht zou worden, maar wat er allemaal binnengebracht is, overtrof onze stoutste verwachtingen. De uren, dat de kerk hiervoor open was, was het een komen en gaan van bezoekers met tassen vol kleding, schoenen, slaapzakken, dekens en persoonlijke verzorgingsartikelen.

We merkten dat mensen het mooi vonden om daadwerkelijk wat te kunnen doen in deze onzekere en schrijnende situatie. Niet alleen werd er veel ingebracht, er was ook gelegenheid om een praatje te maken over wat een ieder zoal bezig houdt. Dit is ook waar we als kerk voor willen staan, een plek van bezinning en hulp bieden daar waar nodig is.

Afgelopen vrijdag 4 maart hebben medewerkers van Welcome to the Village de spullen naar de Zwettestraat gebracht, waar hun kantoor gevestigd is. Vandaar gaat het naar Nijmegen en wordt het overgedragen aan Oekraïners die in Nederland wonen. Zij brengen de spullen naar de Oekraïne. Ook komende week gaan de spullen, die de laatste dagen nog ingezameld zijn, die kant op. We hopen en gaan ervan uit dat het een goeie bestemming krijgt.

Voorlopig stoppen we met de inzamelen, maar mocht blijken dat er nog behoefte is aan goederen of voedsel of dat er andere acties gevraagd worden, dan zullen we daar ongetwijfeld gehoor aan geven.

Zonder uw hulp en vrijgevigheid was deze actie nooit zo’n groot succes geworden. Daarvoor onze hartelijke dank.

Namens de kerkenraad,
Alie Buikema en Ytsje Noordenbos

Inzamelingsactie voor hulp aan Oekraïne (1 t/m 5 maart)

Ook in onze dorpen willen we bijdragen aan de hulp voor Oekraïne.
We willen goederen inzamelen, die we naar een verzamelpunt zullen brengen, vanwaar ze worden getransporteerd naar Oekraïne.

Er is  vooral behoefte aan warme schone kleren, schoeisel, mutsen, slaapzakken en luiers.

Heeft u nog iets over?
Dan kunt u deze de komende dagen inleveren in de kerk van Lekkum.
Alle beetjes helpen nu voor de inwoners van Oekraïne.

Inleverdata en tijdstippen:
Dinsdag t/m vrijdag (1 t/m 4 maart) van 16.00-17.00 uur
Zaterdag 5 maart van 11.00-12.00 uur

 

Versoepeling van de beperkingen – de kerkdiensten zijn weer toegestaan

De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.

Het is vanaf zondag 23 januari weer toegestaan om met maximaal 50 mensen aanwezig te zijn in een eredienst.

Voorwaarde hierbij is echter wel dat:

  • men op anderhalve meter moet zitten,
  • er goed moet worden geventileerd,
  • bij  binnenkomst en verplaatsing in de kerk een mondkapje moet worden gedragen,
  • er ingetogen mag worden gezongen.
    Wij zullen in onze kerkdiensten gebruik maken van een aantal voorzangers.

Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te ontmoeten, maar willen u wel vragen om bij klachten thuis te blijven.

Een overzicht van onze kerkdiensten vindt u onder het kopje diensten op deze website.